องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

เทศบาลตำบลธัญบุรี
October 5, 2021

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

เห็นถึงปัญหาถนนที่ใช้สัญจรชำรุดเสียหาย ที่ผ่านมาการซ่อมบำรุงถนนต้องใช้แรงงานคนเป็นหลัก ทำให้เกิดความล่าช้าและได้เนื้องานน้อย จึงนำรถซ่อมบำรุงถนนลาดยางชนิดเร่งด่วนมาช่วยให้การทำงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น หลังส่งมอบรถดังกว่างจึงได้นำมาทดลองใช้ซ่อมแซมถนนทันที่ โดยเริ่มจากถนนสายบ้านนายอ - โนนคำ ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่ประชาชนใช้สัญจรจำนวนมาก แต่ด้วยกาลเวลาจึงกลายเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้การสัญจรยากลำบาก หลังจากมาซ่อมบำรุงถนนเส้นนี้ ชาวบ้านจะได้สัญจรได้สะดวกกว่าที่ผ่านมา