August 22, 2020

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ได้ซื้อรถซ่อมบำรุงถนนลาดยางชนิดเร่งด่วนไปแก้ปัญหาถนนชำรุดเสียหาย
October 5, 2021

เทศบาลตำบลธัญบุรี

รถซ่อมบำรุงถนนลาดยางชนิดเร่งด่วน รายแรกและรายเดียวที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทย
December 13, 2021

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

สินค้าที่ได้รับการรับรองบัญชีนวัตกรรมไทย คิดโดยคนไทย ผลิตด้วยคนไทย และใช้เพื่อคนไทย
December 20, 2021

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

รถซ่อมถนนด้วยเทคนิคการปูผิวถนนแบบผสมเย็น หลังซ่อมแซมสามารถใช้ถนนต่อได้ทันที